19/06/2024

Úbytek pitné vody je čím dál diskutovanějším tématem, který se začíná týkat i ČR a její blízké budoucnosti, ač si to mnozí nechtějí připustit.

Pitná voda, nezbytný zdroj pro život

Pitná voda, nezbytný zdroj pro život, je získávána z přírodních zdrojů jako jsou řeky, jezera a podzemní vody, v případě přímořských států se využívá i oceán. Podzemní voda je společně s říční vodou nejčastějším zdrojem pitné vody v ČR, která se získává především ze studní a vrtných polí. V oblasti jižních Čech to jsou hlubší vrtný studny a čerpací stanice, které využívají vodu z hlubinných vodních horizontů. Klimatické změny, které se začínají projevovat již nyní a urychlují se jejich dopady pro planetu, začínáme znatelněji pociťovat i u drahocenného elementu, jako je pitná voda.

Dopad klimatických změn

Úbytek pitné vody je jedním z prioritních témat pro vládu, je tedy otázkou času, než budou přijata další opatření pro zajištění udržitelného hospodaření s vodou v budoucnu. Každý z nás ale může přispět k ochraně vodních zdrojů tím, že bude například: dotahovat a opravovat kapající kohoutky, protože každý kapička se počítá a čase to může být až několika litrová zbytečná ztráta, šetřit s vodou během sprchování a mytí nádobí, přemýšlet o možnostech využití vody (například dešťovou vodou zalévat květiny), neplýtvat (nenapouštět pitnou vodou bazény), a další.

Je zde vážná obava, že oteplení o 2°C, které mělo přijít v roce 2040 nastane již v roce 2030. Hrozí tak, že se Česká republika nebude moci spoléhat na svůj zdroj pitné vody. Čím je vyšší teplota vzduchu, tím nižší je objem vody v atmosféře. Ministr zemědělství Z. Nekula uvedl, ,,že každý pokles dešťových srážek na území ČR o 10 mm v praxi znamená ztrátu 780 milionů kubíků vody, což je objem vyšší, než objem naší největší přehrady Orlík“.

Foto: Shutterstock

Opatření na ochranu pitné vody

Státy EU přijaly opatření ve snaze snížení emisí skleníkových plynů a podporují výzkumy a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jejich snaha je udržet životní prostředí pro budoucí generace. Jednotlivé státy nezávisle na EU přijaly svá vlastní opatření, Česká republika přijala mimo jiné strategii na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství, podporuje vodohospodářská opatření – zalesňování, ochrana mokřadů, revitalizace řek a potoků.

Úbytek pitné vody je jedním z prioritních témat pro vládu, je tedy otázkou času, než budou přijata další opatření pro zajištění udržitelného hospodaření s vodou v budoucnu. Každý z nás ale může přispět k ochraně vodních zdrojů tím, že bude například: dotahovat a opravovat kapající kohoutky, protože každá kapička se počítá a v čase to může být až několika litrová zbytečná ztráta, šetřit s vodou během sprchování a mytí nádobí, přemýšlet o možnostech využití vody (například dešťovou vodou zalévat květiny), neplýtvat (nenapouštět pitnou vodou bazény), a další.

Foto: Shutterstock, zdroj: Zemedelec, UnitedNations, WorldWildLife