04/03/2024

Senát schválil zákon o ochraně oznamovatelů nekalého jednání, týkat se bude až 15 tisíc subjektů. Lidé budou moci nahlásit například obtěžování na pracovišti, škodlivé jednání u veřejných zakázek, finančních služeb, praní špinavých peněz, ale třeba i porušování ochrany životního prostředí a další prohřešky.

Oznamovatel

Osoba, která oznámení podává se označuje termínem whistleblower, nemusí jít přímo o zaměstnance, ale například o obchodního partnera, externí spolupracovníky, stážisti, bývalý zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání a jiní, kteří s firmou přišli do kontaktu. Oznamovatel však musí uvést svou totožnost, není zde přípustný anonymní podnět. Přesto by bylo anonymní oznámení pro firmu mnohem výhodnější, než kdyby se oznamovatel se svým podnětem obrátil rovnou na ministerstvo spravedlnosti a média.

Firmy musí zavést vnitřní oznamovací systém, který bude chránit identitu oznamovatele. Oznámení o případném protiprávním jednání má jít podávat jak písemně včetně využití elektronické komunikace, tak ústně (telefonicky či v jiném formátu hlasové zprávy), a pokud o to oznamovatel požádá, také i osobně při schůzce s příslušnou osobou.

Whistleblowing = škodlivé jednání

Jedná se o jednu z forem ochrany veřejného zájmu, který se stal významným nástrojem pro odhalení korupce, nezákonných aktivit nebo jiných neetických praktik. Whistleblowing je v podstatě oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, ke kterému dochází v rámci organizace, ke které má oznamovatel blízký vztah. Oznámení může být podáno interně, vnitřním whistleblowing kanálem v rámci organizace, nebo externě, tedy mimo organizaci, například novinářům nebo státním orgánům.

Český zákon stanovuje whistleblowing jako oznámení protiprávního jednání, které má znaky trestného činu či přestupku, nebo spadá do jedné z určených oblastí. Za whistleblowing proto můžeme označit činy jako jsou finanční podvody a korupce, porušení předpisů v oblasti BOZP, poškození majetku, ohrožení životního prostředí a zdraví osob, sexuální obtěžování, šikana, diskriminace aj.

Možné příklady jednání :

  • Podání oznámení o úplatkářství, nepravdivém účetnictví, nahlášení nebezpečných pracovních podmínek nebo nedostatečného školení, které mohou ohrozit zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců.
  • Upozornění na neetické jednání organizace, kdy společnost prodává produkt a zákazníky klame ohledně jeho kvality nebo účinnosti. (Pokud by však výrobek byl zdraví škodlivý, šlo by o whistleblowing.)
Foto: Shutterstock

Milionové pokuty

Pokud firmy nedodrží povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně oznamovatelů, budou čelit pokutě až ve výši milion korun.

Oznamovatel se může obrátit přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, pokud nemá v systém důvěru nebo daná společnost nemá ohlašovací systém zavedený. „V zájmu firem tedy je, aby jejich vnitřní oznamovací systém byl jednoduchý a zároveň důvěryhodný, protože jinak ho oznamovatelé nejspíš nevyužijí a obrátí se rovnou na ministerstvo, jehož orgány mohou do podniku vyslat nečekanou kontrolu,“ vysvětluje Stanislav Klika.

Firmy by podle Stanislava Kliky měly brát nahlašovací systém jako příležitost pomoci řešit vnitřní problémy , které z různých důvodů nejsou řešeny. „Jde například o bossing. V naší praxi jsme řešili případ ponižování zaměstnanců ve výrobním závodě, o kterém lokální vedení vědělo, ale obávalo se zasáhnout, protože za dotyčnou osobu neměli náhradu”.

Foto: Shutterstock, zdroj: BDO, Transparency