04/03/2024

Od 1. ledna 2024 doznají významné změny systémy odečtu tepla a teplé vody v českých domácnostech. Tato nová regulace, související s dálkovými odečty, přináší řadu otázek a výzev jak pro majitele nemovitostí, tak pro nájemníky. Pojďme se podívat, co tato změna znamená a jak se na ni připravit.

Klíčové informace o dálkových odečtech

Nejdříve si přiblížíme, co přesně dálkový odečet znamená. Od 1.1.2024 musí bytové domy vybavené měřidly, které umožňují odečet na vzdálenost větší než 250 metrů, umožnit pravidelné dálkové odečty. To se týká jak spotřeby tepla, tak teplé užitkové vody. Tento krok je součástí směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy o energetické účinnosti, zaměřené na zlepšení energetické efektivity a snížení environmentálního dopadu.

Co to znamená pro majitele a správce nemovitostí

Zařízení, která byla instalována před 1.1.2022 a nejsou nastavena na měsíční odečet, budou muset splnit tyto požadavky nejpozději do 1.1.2027. Pro majitele znamená tato změna povinnost včasné aktualizace měřicích zařízení a přizpůsobení se novým pravidlům.

Výzvy a příležitosti

Jak už to bývá, každá změna přináší jak výzvy, tak příležitosti. Z pohledu nákladů může dojít k jejich navýšení v důsledku nutnosti instalace nových zařízení a správy dat. Na druhou stranu, průběžné měsíční odečty poskytnou majitelům a nájemníkům lepší přehled o jejich spotřebě, což může vést k účinnějšímu hospodaření s energiemi a vodou.

Foto: Shutterstock

Jak se připravit na přechod na dálkové odečty

Přechod na dálkové odečty vyžaduje pečlivou přípravu a plánování. Níže uvádíme několik klíčových kroků, které by majitelé a správci nemovitostí měli zvážit:

  • Ověření stávajících měřicích zařízení: Je důležité zjistit, zda stávající měřicí zařízení v bytovém domě splňují nové požadavky na dálkový odečet. To zahrnuje kontrolu, zda mohou měřidla odesílat data na vzdálenost přes 250 metrů a zda jsou nastavena na měsíční odečty.
  • Plánování aktualizace zařízení: Pokud současná zařízení neodpovídají novým standardům, je třeba naplánovat jejich výměnu nebo upgrade. To může zahrnovat konzultace s odborníky na měřicí techniku, výběr vhodných zařízení a plánování jejich instalace.
  • Komunikace s dodavateli a instalatéry: Je klíčové navázat spolupráci s kvalifikovanými dodavateli a instalatéry, kteří mají zkušenosti s instalací dálkových měřicích zařízení. Důležité je zajistit, aby byla instalace provedena v souladu s platnými normami a legislativou.
  • Finanční plánování: Přechod na dálkové odečty může vyžadovat značné investice. Je tedy důležité včas naplánovat rozpočet, zvážit možnosti financování a případně získat přístup k dotacím nebo finanční podpoře, která může být dostupná pro takové modernizační projekty.
  • Školení a informovanost personálu: Je důležité zajistit, aby personál odpovědný za správu a údržbu měřicích zařízení byl řádně vyškolen a informován o nových systémech a postupech odečtu.
  • Informování nájemníků a vlastníků: Majitelé by měli informovat obyvatele o nadcházejících změnách, vysvětlit důvody přechodu na dálkové odečty a případné dopady na náklady spojené s bydlením.
  • Průběžná kontrola a údržba: Po instalaci je nutné zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu měřicích zařízení, aby byla zajištěna jejich správná funkce a přesnost odečtů.

Tímto způsobem se majitelé nemovitostí mohou účinně připravit na přechod na dálkové odečty a zabezpečit hladký přechod pro sebe i pro své nájemníky.

Přechod na dálkové odečty představuje významný krok směrem k modernější a efektivnější správě spotřeby energií v domácnostech. Ačkoliv to může znamenat určité počáteční náklady a výzvy, dlouhodobě by to mělo přinést úspory a lepší přehled o spotřebě. Je tedy na majitelích nemovitostí, aby se na tyto změny co nejlépe připravili.

Foto: Shutterstock, zdroje: Webdomu, ČT24

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x