19/07/2024

Od září 2022 si občané můžou požádat o tzv. výchovné. Na výchovné ve výši 500,-  má od ledna 2023 nárok ten, kdo pečoval o dítě v největším rozsahu. Ženy, které již důchod pobírají si o výchovné nemusí žádat, bude jim automaticky vyplácen. Samostatná žádost se týká především mužů, kteří o děti pečovali.

Tím, že muži nemají jako plátci důchodu zaznamenán údaj o počtu vychovaných dětí, není jim přiznáno výchovné automaticky. Musí si podat oficiální žádost u ČSSZ.

Podmínka pro výchovné

Výchovné se vztahuje na vlastní dítě, osvojené, ale též na dítě v pěstounské péči. Podmínkou je, že žadatel o výchovné pečoval o dítě alespoň deset let v období do dosažení zletilosti. V případě, že dítě zemřelo dříve, bude výchovné náležet, jestliže o dítě pečoval od jeho narození do jeho úmrtí.

Dorovnání platu žen a mužů

Cílem je vykompenzovat snížení platu a následně důchodu, které nastalo důsledkem pečování o dítě. Jedná se o pevně stanovenou částku 500,- za každé vychované dítě.

Výchovné bude ale pouze dočasné dorovnání platu mezi důchody žen a mužů. Rozdíl v průměrném důchodu je zhruba tři tisíce korun. Protože je ale vyplácení výchovného bolestnou položkou ve státním rozpočtu, mělo by se jednat pouze o dočasné řešení do doby, než bude hotová důchodová reforma.

Důchodová reforma pracuje s variantou, kde bude možné si zvolit společný vyměřovací základ manželů a registrovaných partnerů a zavedení tzv. rodičovského vyměřovacího základu.

Foto: Shutterstock

Rodičovský vyměřovací základ

V současné chvíli se vypočítává důchod za dobu, kdy rodič pečoval o dítě do čtyř let tak, že se zprůměruje výdělek za dobu jeho pracovní aktivity. Nově by se mělo vycházet z aktuální průměrné mzdy v ČR. V případě, že by rodič nastoupil do práce dříve, než ve čtyřech letech dítěte, odvody z výdělku by se počítaly navíc – to by mělo vést k motivaci pracovat i během péče o malé dítě. Účinnost se předpokládá od roku 2026.

Sdílení důchodů u manželů

Jeden z rodičů se často v důsledku péče o dítě méně zaměřuje na svůj profesní a osobní rozvoj. Celoživotně méně vydělává a tak má i nižší důchod. Týká se to především rozvedených osob či ovdovělých. Nově by se manželé mohli dohodnout, že jejich odvody sociálního pojištění za dobu trvání manželství započítaly společně. Platné by to mohlo být už od ledna 2027.

Foto: Shutterstock, zdroj: MPSV, CZSO, MPSV